Domovní řád

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A DOMOVNÍ ŘÁD

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a domovní řád (dále jen domovní řád) stanoví pravidla ubytování v budově umístěné na adrese Blattného 2343/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5. Ubytování provozuje společnost Pohoda student, s.r.o., IČO: 03383636, se sídlem Blattného 2343/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 230938 vedenou u Městského soudu v Praze, e-mail: info@rooms5.com, web: http://www.rooms5.com (dále též jako ubytovatel).

2. Domovní řád je nedílnou součástí každé smlouvy o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která projeví zájem o ubytování v předmětu ubytování (dále též jako ubytovaný).   

3. Ubytovatel poskytuje do užívání v jednotlivých případech kromě celého konkrétního bytu rovněž jeho části vymezené jedním či více individuálními pokoji nebo části pokoje vymezené obvykle umístěním konkrétní postele, přičemž pokud je poskytována do užívání pouze část bytu, pak je ubytovaný oprávněn užívat společně s ostatními uživateli bytu zařízení a společné prostory bytu.

 

II. Proces uzavírání smlouvy o ubytování

 

Smlouva o ubytování (dále též jen jako smlouva) může být uzavřena jak v písemné podobě v sídle ubytovatele či jiném místě, které pro tento účel smluvní strany zvolí. Smlouva může být rovněž uzavřena s využitím zabezpečeného přístupu obou smluvních stran do webové aplikace dostupné online na www.rooms5.com (dále jen webová aplikace). Právo volby způsobu uzavření smlouvy má ubytovaný. Ubytovatel může v odůvodněných případech, zejména pokud se ubytovaný z důvodu plnění jiné jeho povinnosti při sjednávání a uzavírání smlouvy dostaví do sídla ubytovatele, stanovit ubytovanému způsob uzavření smlouvy dle svého uvážení.

 

a) uzavírání smlouvy prostřednictvím webové aplikace

1. V rámci procesu uzavírání smlouvy prostřednictvím webové aplikace ubytovatele předloží ubytovanému prostřednictvím webové aplikace znění vzorové smlouvy a domovního řádu, které ubytovaný doplní o potřebné osobní a kontaktní údaje doplněním polí webové aplikace jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo OP/pasu, adresa trvalého bydliště (ulice a číslo, město, PSČ, země), telefon (český), telefon (zahraničí).

2. Následně se ubytovaný prostřednictvím webové aplikace seznámí s domovním řádem, ověří své osobní údaje zasláním kopie svého občanského průkazu či cestovního pasu nebo jeho předložením v sídle ubytovatele a zaplatí jistotu ve stanovené výši. Zaplacením jistoty vyjadřuje ubytovaný souhlas s tím, že jistota nebude úročena.

3. Následně ubytovatel provede kontrolu splnění předpokladů pro uzavření smlouvy a učiní závazný návrh k uzavření smlouvy tím, že návrh smlouvy elektronicky podepíše a kliknutím na příslušné pole webové aplikace jej prostřednictvím webové aplikace odešle ubytovanému. Ubytovaný následně prostřednictvím kliknutí na příslušné pole webové aplikace prohlásí, že si návrh k uzavření smlouvy přečetl, že s ním souhlasí, čímž akceptuje nabídku ubytovatele k uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena a závazná pro obě smluvní strany od okamžiku přijetí návrhu ze strany ubytovaného kliknutím na příslušné pole ve webové aplikaci.

 

b) uzavírání smlouvy písemně nikoliv prostřednictvím webové aplikace

Pokud k uzavření smlouvy dochází v písemné podobě nikoliv prostřednictvím webové aplikace, mohou být veškeré údaje doplněny ze strany ubytovaného rovněž až při samotném uzavírání smlouvy. Rovněž je v takovém případě ubytovaný oprávněn předložit kopii občanského průkazu/cestovního pasu a zaplatit jistotu před uzavřením smlouvy v sídle ubytovatele. Zaplacením jistoty vyjadřuje ubytovaný souhlas s tím, že jistota nebude úročena. Smlouva je v tomto případě uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

III. Pravidla užívání a údržby předmětu ubytování

 

1. Ubytovaný se zavazuje, že bude předmět ubytování užívat v souladu se smlouvou, tímto domovním řádem a s obecně závaznými právními předpisy.

2. Ubytovaný se zavazuje, že bude předmět ubytování užívat pouze k vlastnímu bydlení a nebude předmět ubytování přenechávat ani jinak poskytovat či zapůjčovat jiným osobám.  Ubytovaný není oprávněn umístit do předmětu ubytování své trvalé bydliště či sídlo, či umožnit jiné osobě, aby do předmětu ubytování umístila své bydliště nebo sídlo. Jiné osoby jsou oprávněné předmět ubytování užívat pouze na základě platně uzavřené smlouvy či jiného svolení ubytovatele. Ubytovaný je povinen za tímto účelem umožnit svou identifikaci občanským průkazem/cestovním dokladem a přiděleným čipem, kdykoli na vyžádání ubytovatele, případně jím pověřené osoby (zejm. recepční či ostrahy objektu). Ubytovatel nebo osoba pověřená je oprávněna za účelem identifikace osob užívajících příslušný předmět ubytování vstupovat vhodným způsobem do těchto předmětů ubytování (viz dále v čl. IV.).

3. Ubytovaný je povinen dbát na udržování veškerých hygienických (tzn. hluk, zápach, kouř apod.), ekologických (např. při nakládání s odpady), protipožárních a bezpečnostních norem, pravidel a předpisů. Ubytovaný zejména není oprávněn používat v předmětu ubytování elektrické spotřebiče, které nesplňují příslušné normy (ČSN apod.), grily a jakákoli topná zařízení. Je zakázáno v předmětu ubytování, jakož i v bytě a domě, v němž se předmět ubytování nachází, držet, přechovávat, či jakkoli jinak nakládat se zbraněmi a střelivem, hořlavinami, výbušninami, zábavní pyrotechnikou, jinými nebezpečnými předměty či stroji, omamnými a psychotropními látkami včetně alkoholu, pokud je ve větším množství, zneužívat prostředků požární ochrany, přechovávat jakákoli zvířata nebo umísťovat předměty na okenní parapety. Ubytovaný nesmí překrývat, či jinak manipulovat s kouřovým čidlem, zneužívat tlačítkové hlásiče požárů, bezdůvodně používat hasicí přístroje a neoprávněně manipulovat s měřidly spotřeby energií.

4. Ubytovaný nesmí předmět ubytování, jeho zařízení ani byt či dům, v němž se předmět ubytování nachází, žádným způsobem poškozovat a je povinen dodržovat při užívání předmětu ubytování noční klid a zásady občanského soužití, neznečišťovat předmět ubytování ani společné prostory, respektovat sousedské vztahy a neomezovat a nerušit spoluobyvatele domů a sousední občany. Každý ubytovaný je povinen udržovat noční klid od 22:00 hodin do 7.00 hodin. Ubytovatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci nebo videodokumentaci závadného jednání ubytovaného, který porušuje toto ustanovení, popř. fotodokumentaci nebo videodokumentaci následků takového jednání, a to pro účely ochrany svého majetku, zajištění práv ostatních ubytovaných a pro zajištění vlastních práv v případě nároků uplatněných vůči ubytovateli ze strany třetích osob. 

5. Ubytovaný je povinen oznamovat ubytovateli závady a nedostatky na objektu, v němž se nachází předmět ubytování, které by mohly ohrozit bezpečnost osob uvnitř objektu. V případě potřeby je ubytovaný povinen přivolat rychlou záchrannou službu, policii, hasičský sbor, či jinou složku integrovaného záchranného systému. Při oznamování události je ubytovaný povinen sdělit své jméno, příjmení a veškeré informace o události.

6. Ubytovaný je povinen šetřit elektrickou a tepelnou energií, teplou a studenou vodou, při odchodu z předmětu ubytování vypnout všechny světelné zdroje, elektrické spotřebiče a uzavřít vodovodní baterie a zavřít okna a dveře od pokoje a bytu, v němž se předmět ubytování nachází.

7. Ubytovaný se zavazuje, že od převzetí předmětu ubytování bude tento udržovat na své náklady ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. Ubytovaný je zejména povinen pravidelně uklízet předmět ubytování včetně příslušenství (WC, koupelny, předsíňky) a to zejména: vynášet odpadky do kontejneru umístěného před budovou v prostoru k tomu určeném; řádně větrat pokoj, měnit pravidelně ložní prádlo, provádět základní úklid sociálního zařízení WC/koupelna po každém použití; kontrolovat zda neprotéká WC apod.; po každém použití kuchyňky po sobě uklidit a umýt sporák, pracovní desku a případně i podlahu; udržovat v pořádku podlahy (zametat, vytírat). Při vaření je ubytovaný povinen používat digestoř, neodcházet od vaření a větrat, aby nebyla místnost zakouřená a předešlo se tak zbytečnému výjezdu hasičů apod.

8. Ubytovaný je povinen hlásit ubytovateli výskyt nežádoucího hmyzu nebo jiných parazitů.

9. Pojištění předmětu ubytování proti škodám ze živelních událostí je povinen zabezpečit ubytovatel. Pojištění vlastního majetku proti škodám živelním (včetně vodovodních), odcizení (krádež, loupež), úmyslnému poškození nebo úmyslnému zničení věci (vandalismus – všechny škody vzniklé uvnitř bytu, do něhož nezjištěný pachatel vnikl po překonání překážek) apod. je povinen zabezpečit ubytovaný na vlastní náklady. Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené ubytovaným do předmětu ubytování. V případě, že dojde ke ztrátě věcí ubytovanému, či mu vznikne jiná škoda jednáním třetí osoby, je povinen tuto skutečnost nahlásit Policii ČR a domáhat se příslušného odškodnění po pachateli.

 

IV. Umožnění přístupu do předmětu ubytování

 

1. Ubytovatel je oprávněn kdykoli k provádění kontrolní činnosti za účelem zjištění dodržování povinností stanovených tímto domovním řádem nebo smlouvou, dodržování hygieny, požárních a bezpečnostních předpisů.

2. V případě zjištění nedostatku provede příslušný pracovník ubytovatele o provedené kontrole zápis, ve kterém uvede jednotlivá zjištění.

3. Právo kontrolní činnosti mají:

- zástupce ubytovatele

- recepční

- pokojská

- bezpečnostní/požární technik

- člen strážní služby nebo ochrany objektu

- vlastník nemovitosti.

4. Kontrolní činnost mohou vykonávat i další osoby, které mají pro kontrolu pověření od ubytovatele.

5. Kontrola stavu předmětu ubytování je prováděna s nejvyšší možnou míru ohledu na zachování práva na soukromí ubytovaného a před vstupem do pokoje se musí ohlásit zaklepáním. K zabránění bezprostředně hrozícímu nebezpečí není ohlášení před vstupem do předmětu ubytování povinné (požár, havárie, zranění osob apod.). Při kontrolní činnosti nemohou být dotčeny osobní věci ubytovaného bez jeho přítomnosti, pokud to není nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví a majetku ostatních osob.

6. Pověření pracovníci v souvislosti s kontrolní činností mají právo:

- vyžadovat čipovou kartu a osobní doklad o prokázání oprávněnosti ubytování;

- v případě zjištění osoby, která není v předmětu ubytování ubytována, vyzvat ji k odchodu;

- v případě zjištění porušování povinností ze strany ubytovaného nebo ubytovaných přijmout opatření, která bezprostředně zamezí pokračování tohoto stavu;

- v případě páchání přestupků nebo trestné činnosti nebo při přípravě k takovému jednání přivolat Policii ČR nebo Městskou policii.

7. V případě, že je v bytě, v němž je umístěn předmět ubytování, volné lůžko nebo pokoj, je oprávněn ubytovatel vstoupit do takového bytu resp. pokoje kdykoliv o takovém vstupu již není povinen ubytovaného vyrozumívat.

 

V. Úpravy a opravy předmětu ubytování

 

1. Drobné udržovací opravy v předmětu ubytování a společných prostorách předmětu ubytování si bude ubytovaný zajišťovat sám a na vlastní náklady. Stejně tak ponese náklady nebo sám zajistí odstranění závad v předmětu ubytování, které vyplývají z obvyklého opotřebení. Finanční hranice pro drobné opravy je stanovena dohodou a to ve výši 3 000 Kč, tj. vše co je do tohoto finančního limitu, hradí ubytovaný (případně společně a nerozdílně s ostatními ubytovanými stejného bytu, pokud nějací jsou). Všechny udržovací práce a opravy je ubytovaný povinen bezodkladně písemně nahlásit (e-mailem) ubytovateli. Pokud nebudou opravy podle tohoto odstavce provedeny ubytovaným, provede je ubytovatel na náklady ubytovaného.

2. Veškeré stavební úpravy, opravy, rekonstrukce a modernizace není ubytovaný oprávněn provádět vůbec nebo jen s předchozím písemným souhlasem ubytovatele s tím, že bude současně mezi nimi dohodnuto, v jakém rozsahu bude náklady hradit ubytovatel a v jakém ubytovaný. V případě nerespektování tohoto ustanovení nemá ubytovaný nárok na úhradu vynaložených nákladů, nese odpovědnost za případnou vzniklou škodu a v případě požadavku ubytovatele je povinen uvést předmět ubytování do původního stavu na vlastní náklady.

 

VI. Vstup návštěv a odpovědnost za škodu způsobenou třetími osobami

 

1. Návštěvy ubytovaných jsou možné od 7.00 hodin do 22.00 hodin za předpokladu nahlášení návštěvy na recepci a jejího zapsání do knihy návštěv. Návštěva je povinna na recepci předložit doklad totožnosti. Návštěvy nelze přijímat proti vůli spolubydlících.

2. Mezi 22.00 hodin a 7.00 hodin jsou návštěvy zakázané. Každá osoba vstupující v tomto časovém úseku do předmětu ubytování je považována za hosta, který musí být rovněž nahlášen a zapsán jako ubytovaný host, který je povinen ubytování hradit podle příslušného ceníku za osobu a noc podle pokoje.

3. Návštěva zdarma je umožněna pouze ubytovaným platícím za dvě lůžka, pokud jsou na dvojlůžkovém pokoji a platí za dvě postele, a to nejvýše 7 dnů v měsíci. I tato návštěva musí být zapsána v knize návštěv.

4. Ubytovaný se zavazuje upozornit ubytovatele na nebezpečí vzniku škod na předmětu ubytování, i když za ně neodpovídá, a umožnit tak ubytovateli zajištění odstranění škody na předmětu ubytování.

5. Ubytovaný nese odpovědnost za veškeré škody způsobené v předmětu ubytování a na něm jím i jinými osobami (např. návštěvou apod.) a veškeré vzniklé škody je povinen uhradit. Ubytovaný odpovídá vždy za dodržování ubytovacího řádu návštěvou a hostem. Jakékoli porušení povinnosti hostem se považuje za porušení povinnosti ubytovaným.

 

VII. Závažné a zvlášť závažné porušení smlouvy

 

1. Zvlášť závažným porušením smlouvy ubytovaným se rozumí:

 

a) opakované prodlení se zaplacením ceny za ubytování, souvisejících služeb nebo jiných plateb;

b) porušení povinnosti ubytovaného uvedené v čl. III. odst. 2, 3, 4 a 7 domovního řádu hrubým způsobem, a to zejména když ubytovaný závažným nebo nenapravitelným způsobem poškozuje předmět ubytování nebo byt či dům, ve kterém se předmět ubytování nachází, způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže ubytovateli nebo osobám, které v bytě či domě bydlí, užívá neoprávněně předmět ubytování jiný způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno, přenechá předmět ubytování k užívání jiným osobám bez souhlasu ubytovatele, provede jakékoli stavební úpravy, opravy, rekonstrukce či modernizace bez souhlasu ubytovatele a podobně;

c) hrubě neslušné chování k zástupcům a zaměstnancům ubytovatele;

d) kouření v předmětu ubytování nebo v bytě či celém domě, ve kterém se nachází a konzumace alkoholu ve společenské místnosti;

e) umožnění návštěv a jakéhokoli vstupu do předmětu ubytování osobám, se kterými ubytovatel ukončil smlouvu o ubytování v předmětu ubytování výpovědí pro závažné nebo zvlášť závažné porušení smlouvy o ubytování;

f) každé porušení pravidel pro přijímání návštěv podle čl. VI. domovního řádu, zejména umožnění setrvání třetí osobě v předmětu ubytování mezi 22.00 hodinou a 7.00 hodinou.

g) porušení povinnosti ubytovaného uvedené v čl. XI. odst. 3 domovního řádu, a to opakovaně nebo ve zvýšené míře;

h) ubytovaný zjevně trvale opustí ubytovací zařízení před skončením smlouvy bez oznámení ubytovateli a bez řádného ukončení smlouvy.

 

2. Závažným porušením smlouvy je jednání ubytovaného, které nesplňuje podmínky zvlášť závažného porušení smlouvy uvedené v čl. VII. odst. 1 domovního řádu a zároveň se nejedná o nepatrné porušení smlouvy z běžné nedbalosti.

 

VIII. Nastěhování do předmětu ubytování, přemístění ubytování a vyklizení předmětu ubytování

 

1. Nastěhování do předmětu ubytování je možné učinit nejdříve v 15:00 hodin a nejpozději ve 18:30 hodin v den začátku ubytování. Vyklizení předmětu ubytování a jeho odevzdání ubytovateli je možné učinit nejdříve v 8:00 hodin a nejpozději v 10:00 hodin v den skončení ubytování. Pokud ubytovaný nevyklidí a nepředá předmět ubytování do 14:00 hodin v den skončení ubytování, je ubytovatel oprávněn zajistit vyklizení a vystěhování předmětu ubytování sám na náklady ubytovaného, přičemž za tím účelem je ubytovatel oprávněn vstoupit do předmětu ubytování (po předchozím otevření vstupních dveří za případného použití dostupných technických prostředků a pomůcek). O tomto vyklizení bude ubytovatel ubytovaného informovat vhodným způsobem bez zbytečného odkladu. Vyklizené věci ubytovaného budou po dobu 10 dní od vyklizení bezpečně zajištěny mimo předmět ubytování (pokoj, byt) a po dohodě s ubytovaným mu budou vydány. Pokud ubytovaný svojí věc nevyklidí nebo si ji nepřevezme ani do 30 dnů po ukončení ubytování, bude s každou takovou věcí naloženo ve smyslu příkazu, který ubytovaný udělil ve smlouvě ubytovateli, tedy jako s věcí opouštěnou. Ubytovatel věc zpravidla zlikviduje, přivlastní si ji a následně ponechá, nebo ji prodá či jinak s věcí naloží podle svého uvážení.

2. Ubytovaný je povinen při ukončení ubytování předat předmět ubytování vyklizený, čistý a perfektně uklizený a ve stejném stavu v jakém předmět ubytování a jeho vybavení přebíral (s přihlédnutím k běžnému opotřebení při standardním užívání a údržbě předmětu ubytování a jeho vybavení v průběhu trvání smluvního vztahu). Před předáním je ubytovaný povinen zejména umýt dveře, omyvatelné obklady stěn, umýt povrch i vnitřek skříněk, stolů, polic a dalšího nábytku, umýt podlahy v předmětném prostoru a vyčistit prostor za nábytkem, umýt lednici, umýt WC, sprchový kout, umyvadlo, vytřít pod postelí, vyluxovat prostor v posteli a matraci, vynést odpadky, vyčistit odpadkový koš, atd. Všechny tyto povinnosti musí splnit ubytovaný, který opouští předmět ubytování bez ohledu na to, zda další ubytovaní v témže pokoji či bytě zůstávají nadále ubytováni. Uvedené povinnosti platí obdobně pro ubytované před nastěhováním nového ubytovaného do pokoje či bytu.

3. Dnem předání a převzetí předmětu ubytování se rozumí poslední den trvání sjednaného ubytování dle smlouvy.

4. Ubytovatel je oprávněn jednostranně přesunout ubytovaného v rámci objektu, ve kterém se předmět ubytování nachází, a to do podobného bytu/pokoje jako je stávající předmět ubytování.

5. V případě, že nedojde k žádné škodě na předmětu ubytování, společných částech bytu a věcech movitých, ani k nedoplatku na ceně za ubytování a jiných platbách, a současně bude byt precizně uklizen (žádný prach, nečistoty) bude ubytovatelem zaplacená jistota v plné výši vrácena na účet ubytovaného do 30 dnů po řádném ukončení ubytování bez závad. Ubytovaný musí ubytovatele k vrácení jistoty vyzvat písemně.

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

1. Ochrana osobních údajů ubytovaného, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ubytovaný souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo identifikačního dokladu, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Ubytovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů ubytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování a pro účely vedení účtu webové aplikace. Nezvolí-li ubytovaný jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů ubytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení ubytovanému.

4. Ubytovaný bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při uzavírání smlouvy o ubytování, ve svém účtu na webové aplikaci) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat ubytovatele o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů ubytovaného může ubytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zaměstnanců ubytovatele, kteří zajišťují ubytování, nebudou osobní údaje ubytovatele bez předchozího souhlasu ubytovaného předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Ubytovaný potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se ubytovaný domníval, že ubytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života ubytovaného nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat ubytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

b) požadovat, aby ubytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li ubytovaný o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ubytovatel povinen tuto informaci předat. Ubytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Ubytovaný souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem ubytovatele na elektronickou adresu ubytovaného a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ubytovatelem na elektronickou adresu ubytovaného.

11. Ubytovaný souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že jsou operace ve webové aplikaci ubytovatele možné provést a závazky ubytovaného ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač ubytovaného, může ubytovaný souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Ubytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s ubytovaným a marketingových akcí ubytovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s ubytováním či platebním stykem týkajícího se ubytování.

13. Ubytovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

14. Dokumenty doručené ubytovanému v rámci předmětu plnění, zejména smlouvy, zůstávají nadále duševním vlastnictvím ubytovatele a jejich zveřejnění nebo sdílení s třetí osobou musí být odsouhlaseny ubytovatelem.

15. Ubytovaný bere na vědomí, že veřejně přístupné prostory budovy, v níž se nachází předmět ubytování, jsou monitorovány kamerovým systémem.

 

X. Odstoupení od smlouvy v případě uzavření smlouvy prostřednictvím webové aplikace

 

1. V případě, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím webové aplikace, příp. prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku, má ubytovaný právo do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy od této smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí ubytovaný o svém odstoupení od této smlouvy informovat ubytovatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Ubytovaný může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný prostřednictvím webové aplikace, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy ubytovaným před uplynutím příslušné lhůty.

2. Pokud ubytovaný odstoupí od této smlouvy, vrátí mu ubytovatel bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení ubytovaného o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel. Pro vrácení plateb použije ubytovatel stejný platební prostředek, který použil ubytovaný pro provedení počáteční transakce, pokud ubytovaný výslovně neurčil jinak. Pokud byl ubytovanému před odstoupením od smlouvy předmět ubytování předán k užívání, zaplatí ubytovaný poměrnou část ceny za ubytování za dobu, po kterou mu byl předmět ubytování předán do užívání. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo ubytovatele na náhradu škody způsobené ubytovaným či na smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti ubytovaného.

 

XI. Další práva a povinnosti ubytovaného

 

1. Ubytovaný je oprávněn využívat služby výměny ložního prádla, a to v pravidelném intervalu podle podmínek stanovených ubytovatelem, které budou k dispozici v recepci.

2. Ubytovaný je oprávněn využít služby přijímání poštovních zásilek prostřednictvím recepce.

3. Na venkovním prostranství, které bezprostředně sousedí s budovou, v níž se nachází předmět ubytování, je zakázáno odhazovat papíry, nedopalky cigaret, obaly, láhve, vyklepávat smetí a prach, zbytky jídel a jiný odpad mimo sběrné nádoby, vylepování nabídek, inzerátů, plakátů a jiných tiskovin mimo k tomuto účelu určená místa, umísťování poutačů a reklam, poškozování omítky budov a podobných ploch nápisy, malováním a škrábáním, poškozování, přenášení nebo ničení veřejně prospěšných zařízení, laviček, dopravních a orientačních značek, veřejného osvětlení, zábradlí, květinové a ostatní výzdoby, odpadkových košů a sběrných nádoby na odpadky, do kterých nesmí být házeny nedopalky cigaret a hořící zápalky; jejich obsah nesmí v nich být spalován. Dále se na tomto prostranství zakazuje mytí aut, rozdělávání ohně a grilování vyjma grilování s předchozím souhlasem ubytovatele a pouze v prostorech k tomuto účelu vyhrazených.

 

XII. Řešení sporů

 

1. Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny obecnými soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5. Pro případ věcné příslušnosti krajského soudu pak smluvní strany sjednávají místní příslušnost Městského soudu v Praze.

2. Ubytovaný, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s ubytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u ubytovatele poprvé.

3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XIII. Doručování

 

1. Ubytovatel je oprávněn zasílat jakékoliv písemnosti, a to včetně faktur, e-mailovou formou na e-mailovou adresu ubytovaného poskytnutou při podpisu smlouvy nebo prostřednictvím webové aplikace a má se za nesporné, že písemnost je doručena dnem  odeslání nebo uveřejnění prostřednictvím webové aplikace.

2. Ubytovaný je povinen změnu e-mailu oznámit ubytovateli v dostatečném předstihu a to písemnou formou. Pokud tak neučiní, má se za platnou e-mailová adresa ubytovaného použitá při vytvoření jeho zabezpečeného přístupu do webové aplikace.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 

1. Tento domovní řád je platný a účinný od 16. 5. 2022 a dnem své účinnosti ruší v plném rozsahu předchozí domovní řád.

2. Je-li některé ustanovení domovního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či domovního řádu vyžadují písemnou formu.

3. Součástí domovního řádu je též sazebník, který tvoří jeho přílohu č. 1.

4. Kontaktní údaje ubytovatele: adresa pro doručování Pohoda student, s.r.o., Blattného 2343/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, adresa elektronické pošty info@rooms5.com, web: http://www.rooms5.com.

 

V Praze dne 13. 10. 2022

 

__________________________________________

 

Pohoda student, s.r.o.

 

 

Příloha č. 1

Neoddělitelnou součástí smlouvy je příloha, obsahující Sazebník s ceníkem způsobených škod.